Reactie WDTM op Dialoognota Ouder worden 2020-2040

Reactie WDTM op Dialoognota Ouder worden 2020-2040
Niet alleen focus op tijdbesparing, maar ook op ontzorgen en faciliteren om langer zelfstandig te wonen
In de dialoognota wordt vooral gesproken, maar beperkt over tijdsbesparende technologie, e-health en medische technologie. WDTM pleit ervoor om de inzet van ICT maar ook andere technologische oplossingen in een bredere context mee te nemen. Woon(zorg)technologie kan ouderen helpen om langer zelfstandig (thuis) te blijven wonen, hun afhankelijk(heidsgevoel) te verminderen,zekerder van zichzelf te worden en vitaler te blijven. Mantelzorgers kunnen met de inzet van technologie worden geholpen om hun taken minder zwaar te maken en vanzelfsprekend kan technologie een rol spelen in het ontzorgen en ontlasten van de zorgprofessionals. Voor wat betreft de inzet van technologie voor zorgprofessionals kijken we dus niet alleen naar tijdsbesparende technologie, maar ook naar technologie die ontzorgt, ontlast en waar mogelijk de arbeidsvreugde ondersteunt.

Nieuwe strategieën nodig om op te schalen en behoefte aan een centrale plek met kennis van zorgtechnologieën
WDTM is ervan overtuigd dat technologie in bredere zin heel veel meer kan betekenen, dan er momenteel wordt gerealiseerd. De inzet van bijvoorbeeld tijdsbesparende technologie in de ouderenzorg is op dit moment marginaal te noemen zoals blijkt uit recent onderzoek van Significant en Vilans. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de beperkte beschikbaarheid van relevante tijdsbesparende technologie, anderzijds is het opschalen van deze technologie vooralsnog een probleem. Bij het laatste speelt het veelal ontbreken van (voldoende) bewijslast waar de zorgkantoren en zorgverzekeraars zich op kunnen baseren een rol. Het is de vraag hoe het bewijs van de effectiviteit van (innovatieve) technologie adequaat kan worden geleverd. De inzet van technologie kent, met name gedurende een aanloopperiode, een beperkte inzet waardoor het moeilijk is om bewijs te leveren. Dit vraagt om een centrale aanpak en eenheid in taal en methodiek om waarde te bepalen.

Er zijn nieuwe strategieën nodig om adequate innovaties te realiseren waar ouderen in de verschillende stadia van hun reis behoefte aan hebben en die voldoende schaalbaar zijn. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe strategieën die innovaties die in behoeften voorzien (versneld) te laten opschalen. Ter illustratie: het succesvol inzetten van technologie en hulpmiddelen vereist een andere manier van denken en werken. Vaak wordt technologie nog als product ingekocht en ingezet. In de praktijk blijkt dat iedere technologie zijn eigen ‘gebruiksaanwijzing’ – een maatwerkbenadering - kent om tot succesvol gebruik te kunnen komen. In de maatwerkbenadering speelt vaak een netwerk van partners een rol om succesvolle zorg op afstand te bewerkstelligen. De technologie moet een oplossing bieden voor een functionele probleemstelling of vraag.
WDTM acht het wenselijk en noodzakelijk dat er onderzoek wordt gedaan om de nieuwe strategieën van een fundament te voorzien.
Verder is er behoefte aan een centrale plek waar kennis over de waarde van zorgtechnologie in de ouderenzorg wordt opgehaald en gedeeld.

Bredere digitalisering middels een fonds “technologie thuis”
Wij bepleiten ook een brede inzet op digitalisering; breder dan nu het geval is in de nota. Digitale oplossingen en innovaties kunnen een belangrijke rol spelen om vitale ouderen vitaal te houden, hulpbehoevende ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren en zelfredzaam te zijn en ook om de mantelzorgers en zorgprofessionals te ontlasten. Wij pleiten ervoor dat ouderen een beroep kunnen doen op een fonds om nieuwe technologie thuis toe te passen die het langer, verantwoord, prettig, veilig en zelfredzaam thuis wonen bevordert.

Aandacht voor infrastrucuur, datagedreven zorg en een digitaal rijbewijs voor zorgmedewerkers
Om digitale innovaties succesvol te maken, is een kader nodig voor zowel de infrastructuur als voor de kwaliteit van de data. Data en datagedreven technologieën kunnen het leefplezier van ouderen vergroten en zorgprocessen ondersteunen. Datagedreven zorg draagt bij aan preventie, beslissingsondersteuning en zorg op maat. In dit kader is regie op het gebied van standaardisatie, normering, verrijken en uitwisseling van data essentieel. Tenslotte zal ook meer aandacht besteed moeten worden aan de training en acceptatie van nieuwe manieren van werken door de zorgprofessionals en de digitale vaardigheid in de vorm van bijvoorbeeld een digitaal rijbewijs voor de zorg.

Ouderentechnologiefonds voor innovatie en opschaling
WDTM pleit voor een technologiefonds dat zich met name richt op het ondersteunen van de ontwikkeling van innovaties die helpen om erkende problemen op te lossen. Dit fonds zal niet alleen financiële ondersteuning moeten bieden, maar in samenwerking met relevante partners ook moeten borgen dat opschalen succesvol kan geschieden. De nota pleit ervoor om de zorg betaalbaar te houden en reikt een aantal opties aan die er in de praktijk op neer komen dat de burger meer zelf zal moeten gaan betalen en dat vergoedingen onder druk komen te staan. Wij wijzen erop dat het streven om de kosten onder controle te krijgen een remmend effect kan hebben op de inzet en/of het opschalen van bepaalde technologie waardoor de mogelijkheden die de technologie biedt onderbenut blijven. Dan wel dat onvoldoende of niet aangetoond kan worden dat de technologie bewezen effectief is of kan worden.

Ruimte voor andere businessmodellen door digitalisering en innovatie
De digitalisering van de zorg wordt steeds in verband gebracht met instrumenten en toepassingen die mogelijk problemen zouden kunnen oplossen of kansen zouden creëren.
Maar er wordt nooit aangegeven dat denken vanuit een digitale wereld totaal andere principes heeft en daarmee komt tot een geheel ander oplossings- en kansen repertoire. Denken in de digitale wereld gaat niet over organisaties en voorop vastgestelde oplossingen. Het gaat over organiseren en denken vanuit de klant naar de zorgverlener. Daarmee zet digitaal denken de bijl aan de wortel van de organisatie van zorg.
Met Uber kwam er niet een andere oplossing voor taxi's. Met Uber kwam een totaal ander model van kwaliteit. Niet het (gekochte) certificaat waarmee de chauffeur taxi mocht rijden was de garantie tot kwaliteit, maar de review van klant over de chauffeur en vice versa maakte dat de kwaliteit omhoog ging. En doordat iedereen als taxichauffeur kon gaan rijden, gingen ook andere groepen (huisvrouwen, werklozen, studenten, enz.) rijden, waardoor er veel meer capaciteit beschikbaar kwam. En dat laatste zou voor de zorg een zegening zijn in een tijd dat we gewoon te weinig resources hebben om zorg te leveren.

Onveilige sleutelkluisjes
Een onderwerp dat vaak te weinig aandacht krijgt, is de toegang tot woningen van mensen die zorg nodig hebben. Veelal hebben organisaties binnen dezelfde regio hun eigen beleid dan wel laten het aan de cliënt over om een keuze voor een oplossing te maken. Dit leidt tot excessen en onveilige situaties. Zo zijn er naar schatting 250.000 onveilige sleutelkluisjes in gebruik. Om tot een veilig en efficiënt beleid te komen, is regionale samenwerking tussen alle stakeholders noodzakelijk.

Een loket voor zorg
Om goede zorg en ondersteuning te krijgen, is de weg voor veel mensen te lang en te complex. We pleiten ervoor om de zorgvraag vanuit één loket te laten afhandelen waarbij in gevallen dat dat noodzakelijk is ook maatwerk kan worden geleverd.

Leren van het buitenland
In de ogen van WDTM kunnen we ook veel meer van het buitenland leren, dan we nu doen. Twee voorbeelden: In Duitsland is een belangrijke omslag gerealiseerd met betrekking tot de inzet van e-health door de zogenaamde DiGa-fast-track. En in Spanje wijst wetenschappelijk onderzoek uit dat pro-actieve en persoonlijke telezorg een sterke preventieve en domeinoverstijgende werking heeft (met een positieve ratio bij vertaling naar ons lokale stelsel middels een SROI Quick Scan van 5,5).

Reactie WDTM op houtskoolschets Acute Zorg

Eind 2020 heeft WDTM bijgevoegde reactie gepubliceerd op de Houtskoolschets Acute Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid. De reactie van WDTM vindt u hier. De houtskoolschets is bedoeld om bouwstenen aan te dragen voor de toekomstige inrichting en bekostiging van de acute zorg. De houtskoolschets is een startpunt. Deze houtskoolschets beschrijft een perspectief op een nieuwe inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap. Het is bedoeld als een stip op de (niet al te verre) horizon en als een richtinggevend discussiedocument. De houtskoolschets is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/03/aanbieding-houtskoolschets-acute-zorg

 

Menukaarten voor de inzet van zorgtechnologie bij dementie en ANWzorg

Medio september organiseerden ZorgThuisnl en WDTM een succesvolle bijeenkomst over zorgtechnologie. Hierbij zijn de zogenaamde ‘menukaarten’ met daarop een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor de inzet van zorgtechnologie bij dementiezorg en ANW-zorg gepresenteerd. De bedoeling van de menukaarten is om medewerkers in de zorg voorbeelden te geven van technologische toepassingen die vandaag al inzetbaar zijn.

Een gezamenlijke werkgroep Innovatie, bestaande uit leden van Zorgthuisnl en WDTM, heeft de menukaarten afgelopen maanden opgesteld. Volgens de voorzitter van de werkgroep Innovatie, Sacha Gramberg, zijn de menukaarten een mooi voorbeeld hoe branche-organisaties elkaar kunnen versterken. Hij stelt “technologische oplossingen vinden hun weg naar de markt; via de consument en via de zorgorganisaties. Dat is steeds minder een innovatie, steeds meer een implementatie”. Aan het einde van de bijeenkomst bood Sacha Gramberg de Menukaarten aan aan de voorzitters van ZorgThuisnl en WDTM, Hans Buijng en Tonko Wedda.

Hans Buijing van Zorgthuisnl is verheugd over de output van de werkgroep. “Het is goed te zien hoe een samenwerking met inhoudelijke zorgaanbieders en kenners van de mogelijkheden van zorg-ict en e-health direct resultaat geeft op anders werken in de zorg”, stelt Buijing. Om af te sluiten met dat “de zorg staat voor een onoverkomelijk probleem als er niet snel een volledige en volwaardige integratie komt van zorg zoals wij die kennen en alle vormen van telecare en ehealth. Alleen zo maak je de zorg toekomstbestendig!”

Minister Hugo de Jonge kon helaas niet aanwezig zijn op deze avond, maar heeft de menukaarten de volgende dag uit handen van Hans Buijing alsnog in ontvangst mogen nemen.

De menukaarten zijn te downloaden via www.zorgthuisnl.nl en via de volgende links.
  Menukaart-ANW-definitief  Menukaart-Dementie-definitief

Publicaties en artikelen

Meer lezen over woonzorgtechnologie? Zie hieronder een aantal interessante links naar publicaties, artikelen en video's.

Levensloopbestendig wonen

Particuliere woningbezitters stimuleren voor het levensloopbestendig maken van hun woning

Download hier het document

Investeren in levensloopbestendige woningen

Investeren in levensloopbestendige woningen

Download hier het document

Pact voor de Ouderenzorg

Met het pact voor de ouderenzorg komen tal van partijen, waaronder gemeenten, verzekeraars, zorgverleners en andere maatschappelijke partners, samen in actie om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren.

U kunt het pact hier downloaden

Samenwerking bij alarmering: inventarisatie van de spoedzorgketen

Wanneer gebruikers van een persoonlijke alarmknop beter weten hoe dit werkt en betrokken hulpdiensten beter samenwerken zou personenalarmering beter ingezet kunnen worden. Dit blijkt uit het Nivel-onderzoek waarin knelpunten in de spoedzorgketen rondom de inzet  van personenalarmering zijn geïnventariseerd.

Voor tijdige en juiste opvolging bij alarmering zijn actuele contactgegevens van thuiszorgorganisaties en medische gegevens van cliënten nodig. Daarnaast is een goede spreekluisterverbinding nodig tussen cliënt en centralist. Op dit moment werken thuiszorgorganisaties en centrales voor personenalarmering slechts op incidentele basis samen bij het gebruik van personenalarmering en is er nauwelijks samenwerking met huisartsenposten. Hierdoor kan het gebeuren dat cliënten langer op hulp moeten wachten dan nodig is.

De verschillende partijen geven aan meer te willen gaan samenwerken om de efficiëntie te bevorderen. Hiervoor is structureel overleg en verbeterde informatie-uitwisseling tussen centrales voor personenalarmering, thuiszorgorganisaties en huisartsenposten nodig.

Auteurs: M. van der Gaag, N. Bos, , M. Hendriks, D. de Boer namens  www.nivel.nl

Bijlage: Rapport personnenalarmering 2018

Personenalarmering WDTM whitepaper 3.0

WDTM heeft in samenwerking met Strict het whitepaper: "Kritische infrastructuur in de zorg opgesteld".
klik hier om dit whitepaper te downloaden. 

Acceptatie van technologie

Sebastiaan Peek is promovendus en docent verbonden aan het Lectoraat Health Innovations and Technology van Fontys en Tranzo (Tilburg University). Hij doet onderzoek naar acceptatie van technologie door ouderen. In deze video licht hij zijn onderzoek toe.

Proefschrift over acceptatie van technologie door zelfstandig wonende ouderen

Ouderen verschillen sterk van elkaar. Dit geldt ook voor hoe open ze staan voor het gebruik van technologie. Bij de ene oudere zijn de omstandigheden voor gebruik gunstiger dan bij de andere oudere. Feit is dat momenteel veel technologie onderbenut blijft. Dr. Sebastiaan Peek heeft op basis van jarenlang wetenschappelijk veldonderzoek onder ouderen twee modellen ontwikkeld waarmee adoptie en gebruik structureel verbeterd kunnen worden:

C-TAILS: begrijpen c.q. beïnvloeden hoe technologie in huis komt.
DITUS: zorgen dat technologie in huis blijft en gebruik duurzaam is.

Uitgangspunt bij beide modellen is dat de levens van ouderen niet stil staan. Wat technologie hen waard is verschilt per periode/moment. Kunst is om deze momenten te begrijpen en te benutten. De modellen kunnen toegepast worden te helpen bij het:
a) effectiever aanbieden van technologie aan ouderen;
b) coachen/trainen van medewerkers in hoe zij ouderen (en familieleden) benaderen wanneer het gaat over technologiegebruik;
c) bevorderen van duurzaam gebruik van technologie door ouderen;
d) ontwikkelen van beleid op het gebied van technologie en ouderen, waarbij het oudere individu centraal staat.

Het proefschrift van Sebastiaan is te downloaden op www.sebastiaanpeek.nl

Trends en ontwikkelingen

Tot 1 maart 2015 was Roger Jongen manager kwaliteit en innovatie bij branchevereniging WDTM. Op verzoek van WDTM deelt Roger zijn kennis van technologische trends en ontwikkelingen. Voor de komende vijf jaar is een aantal trends te voorspellen waar de zorg en welzijn sector mee te maken krijgt. In dit artikel worden enkele trends en ontwikkelingen beschreven. 
Roger zal ons regelmatig op de hoogte houden van actuele zaken.

Sensortechnologie

Er zijn steeds meer ontwikkelingen die er aan bijdragen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Toch maakt zorgtechnologie voor veel ouderen nog geen deel uit van het leven. In dit artikel legt Rob Mandigers (directeur van Consyst) uit wat de drempels zijn en hoe die weggenomen kunnen worden.

Technologie als maatje

Bij BrabantZorg helpt zorgtechnologie om de kwaliteit van leven van bewoners te verhogen, bewoners meer bewegingsvrijheid te geven en personeel te ontlasten. Zora de zorgrobot is daar een voorbeeld van. Lees in dit artikel meer over zorgtechnologie bij BrabantZorg.

 

Made by ifthen