Missie en visie

Missie

WDTM levert een maatschappelijk relevante bijdrage aan de gezondheid, de veiligheid, het comfort, de zelfregie en zelfredzaamheid alsmede de zelfstandigheid van mensen met een ondersteuningsbehoefte in Nederland.

Visie

WDTM, waar mensen, zorg en (ICT-)technologie samenkomen, is de belangen- en kennisorganisatie op het gebied van zorg- en woontechnologie en zorginnovatie. WDTM laat samenwerkende organisaties als keten excelleren met als doel mensen met een ondersteuningsbehoefte te faciliteren in hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de kwaliteit van hun leven te optimaliseren. Altijd en overal. Om dit te realiseren, staan digitale zorg (e-health) en het borgen van integrale kwaliteit in de zorgketen hoog op de agenda van WDTM.

Door de toenemende vergrijzing zal het aantal mensen met een ondersteunings- en zorgvraag de komende jaren fors gaat toenemen. Door de vergrijzing ontstaat tevens een tekort aan zorgpersoneel dat aan een de groeiende vraag moet voldoen. Ook worden er toenemende tekorten aan mantelzorgers verwacht. Kortom: De druk op de gezondheidszorg in Nederland wordt hierdoor heel hoog. Het overheidsbeleid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en mensen na een opname in een ziekenhuis of een andere zorginstelling weer zo snel mogelijk naar hun eigen omgeving te doen terugkeren. De inzet van innovatieve zorgtechnologie en de digitalisering van zorg zijn hierin van grote toegevoegde waarde.

WDTM streeft ernaar om een bijdrage te leveren om bovenstaande problematiek, waar mogelijk en zo goed als mogelijk, het hoofd te helpen bieden. Enerzijds door mensen met een ondersteunings- en/of zorgvraag te helpen om zo goed en zelfstandig mogelijk te functioneren, dan wel om hun welzijn te optimaliseren. Hierbij is zelfregie het uitgangspunt. En anderzijds door oplossingen te leveren die het zorgproces en de zorgmedewerkers en mantelzorgers efficiënter en effectiever laten functioneren. De zorgmedewerkers en de mantelzorgers moeten zoveel mogelijk worden ontzorgd en in staat worden gesteld om zich op hun kerntaken te kunnen concentreren. Ook hier dient zelfregie zoveel mogelijk het uitgangspunt te zijn. Vanzelfsprekend geldt hierbij dat de juiste ondersteuning of zorg op de juiste plek wordt geleverd.

Om voorgaande te realiseren, dienen de functionele oplossingen indien relevant:

  • Veilig en betrouwbaar in gebruik te zijn;
  • Te voldoen aan relevante kwaliteitseisen (CE markering, ISO en NEN-normen, keurmerken, etc.) en wet- en regelgeving;
  • Te voldoen aan de AVG en daarmee samenhangende normen en regelgeving;
  • Optimale beschikbaarheid (up-time) te bieden, passend bij de impact van de toepassing;
  • Voor intra- en extra-murale toepassing zoveel mogelijk uitwisselbaar te zijn;
  • Interoperabel te zijn: aan te sluiten bij erkende standaarden en normen ten einde integratie met andere oplossingen en systemen zo eenvoudig mogelijk te maken zonder dat er verlies aan (kwaliteit van) data plaatsvindt (en vendor lock-in voorkomen wordt);
  • Aan te sluiten op het afsprakenstelsel van MedMij;
  • De uitgangspunten van data gedreven zorg te ondersteunen;
  • Gegarandeerde data-continuiteit te bieden;
  • Duurzaam ontwikkeld en inzetbaar te zijn.  

 

Made by ifthen