Zorgwoningen wéér veiliger dankzij WDTM Ketenkeurmerk ‘Toegang tot zorgwoningen’ 27-06-2018

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO, juicht het keurmerk van harte toe: “Iedereen in Nederland heeft recht op een veilige woonomgeving. Speciaal voor kwetsbare doelgroepen zoals (oudere) mensen die thuis verzorgd worden, moeten we er alles aan doen om hun veiligheid te optimaliseren. Het WDTM-Ketenkeurmerk Toegang tot zorgwoningen helpt de integrale keten om de toegang tot de woningen van kwetsbare mensen daadwerkelijk te vergroten!” ANBO is sinds begin dit jaar strategisch partner van WDTM.

Voorzitter Tonko Wedda van WDTM is het van harte eens met Den Haan. Hij vult aan: “Het keurmerk biedt veel aanknopingspunten om de huidige situatie omtrent toegang tot zorgwoningen structureel te verbeteren. Door de focus op regionale samenwerking, processen en rollen worden heikele punten bespreekbaar. Het geeft duidelijk aan dat ketensamenwerking op dit punt nodig is en ook hoe dat kan worden ingericht. Het WDTM Ketenkeurmerk kan heel goed samen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen worden gebruikt. Beide keurmerken zijn complementair aan elkaar. ”

Roger Jongen, Executive Director van WDTM, vertelt dat Telelock de eerste organisatie in Nederland is die het WDTM Ketenkeurmerk Toegang tot Zorgwoningen heeft mogen ontvangen. “Telelock voldoet hiermee aan de hoogste eisen die momenteel worden gesteld aan de samenwerkende partijen binnen de zorgketen die zich bezig houdt met de toegang tot zorgwoningen. Het keurmerk beperkt zich niet tot de techniek die te maken heeft met de toegang tot de woningen, maar richt zich met name op de processen om in acute situaties de juiste personen snel en adequaat toegang tot de woningen te geven waar vaak kwetsbare personen verblijven. Ook de samenwerking met andere relevante partijen in een bepaalde regio speelt een grote rol om de primaire processen te verankeren. We zien in de markt dat de behoefte aan een ketenkeurmerk groot is. Verschillende zorgorganisaties hebben in aanbestedingstrajecten het keurmerk als kwaliteitseis opgenomen.

Mensen blijven tot op latere leeftijd thuis wonen, ook wanneer zorg aan hen wordt verleend. De zorgverleners moeten dan toegang krijgen tot de woning, ook als de cliënt niet zelf open kan doen. Tegelijkertijd moet ervoor worden gezorgd dat ongewenste bezoekers geen toegang krijgen tot de woning. Dit levert in de praktijk problemen op. Een probleem is dat vaak gekozen wordt voor goedkope oplossingen die niet gecertificeerd zijn. Deze oplossingen zijn vaak onveilig. Met als triest hoogtepunt inbraken bij een kwetsbare doelgroep via een onveilige sleutelkluis. De uitzending bij KASSA kan menigeen heugen (uitzending januari 2017).

Een ander probleem ontstaat wanneer hulpverleners van verschillende (zorg-)organisaties toegang moeten hebben tot de woning van één cliënt. Iedere organisatie heeft zijn eigen toegangsoplossing, zoals een ander sleutelkluisje bij de voordeur. Het komt met name in stedelijke regio’s voor dat mensen met een zorgbehoefte meerdere toegangsoplossingen hebben aan de voordeur. Naast de afstemming en het gedoe dat dit met zich meebrengt is dit ook een erg dure oplossing voor het toegangsvraagstuk. Integrale oplossingen zijn alleen mogelijk als alle partijen in de keten (zorgorganisaties, woningbouwcorporaties, gemeenten) hierin samenwerken.

Om bovenstaande vraagstuk het hoofd te bieden heeft brancheorganisatie WDTM, het WDTM-Ketenkeurmerk Toegang tot zorgwoningen uitgebracht. Bij de ontwikkeling is nauw samengewerkt met veldpartijen en specialistische organisaties zoals SKG. Het waarborgt voor de bewoners en hun zorgverleners de veilige toegang tot de zorgwoning. Bovendien biedt het voor organisaties zoals gemeenten, zorgorganisaties en woningbouwcorporaties de noodzakelijke aanknopingspunten om de toegangsvraag regionaal af te stemmen.

Het keurmerk is relevant voor bewoners en bewonersverenigingen, woningbouwcorporaties, gemeenten, zorgorganisaties, installateurs, leveranciers en andere betrokkenen. Het document is verkrijgbaar via de site www.wdtm.nl


WDTM is de branche- en kennisorganisatie waarin alle relevante stakeholders samenwerken om Technology Enabled Care en zorginnovatie te bevorderen en de integrale kwaliteit van de keten rond (woon)zorgtechnologie te verbeteren en te borgen. 

ANBO
Renée de Vries
Woordvoerder
06 46 27 06 18

WDTM
Roger Jongen
06 55 36 22 62
www.wdtm.nl
Twitter

Zorgwoningen wéér veiliger dankzij WDTM Ketenkeurmerk ‘Toegang tot zorgwoningen’
Made by ifthen